City-apartments.nl

Huurvoorwaarden 

Huurvoorwaarden City Apartments

 

1. Een door u telefonisch, per e-mail of schriftelijk opgegeven en door City Apartments bevestigde reservering is bindend voor u en voor City Apartments.  Ze wordt door City Apartments bevestigd middels een reserveringsformulier, dat u per omgaande voor akkoord retourneert.  Tegelijkertijd voldoet u een aanbetaling van 40% van de huursom, de reserveringskosten en de evt. verzekeringspremie(s).

 

2. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode in ons bezit te zijn.  Bij reservering binnen 8 weken voor de dag van aankomst voldoet u het totaal-bedrag ineens.  

Voor een aantal appartementen voldoet u - zoals aldaar aangegeven - de aanbetaling per omgaande aan City Apartments en de restbetaling ter plekke bij aankomst aan de eigenaar of tussenpersoon.  

Na ontvangst van de betreffende betaling ontvangt u van City Apartments per omgaande het z.g. voucher met alle gegevens die nodig zijn bij aankomst, plus een plattegrond.


3. Per reservering is, ongeacht het aantal geboekte weken en het personenaantal, € 15,- reserveringskosten verschuldigd.


4. Een annuleringsverzekering wordt door ons ten zeerste aangeraden en kan via ons bureau worden verzorgd. Deze verzekering dient tegelijk met de reservering te worden voldaan. Eveneens wordt door ons een goede reisverzekering aanbevolen (bel voor informatie tel.: 010 - 265 36 59).


5. Indien u onverhoopt moet annuleren, bent u de volgende bedragen verschuldigd ( ook als u op dat moment alleen de aanbetaling gedaan hebt):
a. bij annulering binnen 8 dagen na de reserveringsdatum: € 20,-;
b. bij annulering vanaf 8 dagen na de reservering tot 56 dagen voor de dag van aankomst: 25% van de huursom;
c. bij annulering vanaf de 56ste dag tot de 30ste dag voor de dag van aankomst: de aanbetaling;
d. bij annulering vanaf de 30ste dag voor de dag van aankomst: 100% van de huursom.

 

6. De huurder draagt er zorg voor, dat het huis in onberispelijke staat wordt achtergelaten.


7. Het per reserveringsbevestiging overeengekomen aantal personen mag niet zonder overleg met ons bureau worden overschreden.

 

8. De eigenaar is gerechtigd bij onaangekondigde overschrijding van het aantal huurders of bij kennelijk wangedrag de huurders de toegang tot de woning te ontzeggen.

 

9. Hoewel de woningen en appartementen uiterst zorgvuldig door ons worden bekeken, bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid dat er klachten zijn over bijvoorbeeld het meubilair of defecte apparatuur. In dat geval neemt de huurder direct contact op met de eigenaar, c.q. tussenpersoon, die het mankement moet verhelpen. Mocht uw klacht desondanks niet naar tevredenheid worden verholpen, dan dient u contact met ons bureau op te nemen. Indien u zich niet aan deze regels houdt, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden. Het interieur voldoet aan de door ons gestelde normen, maar is soms ook afhankelijk van de persoonlijke smaak en de cultuur van het land. Huurders kunnen hierover geen klacht indienen. Indien u van oordeel bent, dat u desondanks gegronde klachten heeft over de door ons aan u verhuurde woning, dan kunt u deze uiterlijk binnen 3 weken na thuiskomst aan ons voorleggen en wel schriftelijk, per aangetekend schrijven. In geen geval verlaat de huurder voortijdig het huis zonder overleg met ons. Hierdoor vervalt elk recht op compensatie of vergoeding.

 

10. City Apartments aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, berokkend door of aan huurders van een vakantieverblijf, door welke oorzaak de schade of het letsel ook is ontstaan. De huurder/bewoner is aansprakelijk voor alle schade die door zijn schuld tijdens de huurperiode is ontstaan.

 

11. Indien door kennelijke overmacht een huis voor het begin van de huurperiode niet meer beschikbaar is, restitueert City Apartments het gehele huurbedrag, doch acht zich niet aansprakelijk voor verdere schade, van welke aard dan ook, die door annulering is ontstaan. We zullen echter altijd proberen een alternatief te vinden, als de huurder dit wenst. Indien door overmacht van onze kant een vakantiewoning tijdens de huurperiode onbewoonbaar, of moeilijk bewoonbaar wordt, kan men City Apartments hiervoor niet aansprakelijk stellen. Te denken valt hierbij aan: natuurgeweld, brand, elektriciteits- en waterleidingstoring, oorlog, atoomreacties, molest of andere invloeden van buitenaf.


12. Kennelijke fouten en vergissingen op de site, in de brochure en in de huurvoorwaarden binden City Apartments niet.


13. Ondertekening van het huurcontract betekent, dat deze voorwaarden bindend worden.

 

Informatie en/of reserveringen:

 

E-mail: info@city-apartments.nl
TELEFOON:  010 - 265 36 59

 

Administratie-adres:


CITY APARTMENTS

Postbus 28054
3003 KB ROTTERDAM

 

Telefoon: 010 - 265 36 59

Statenweg 45 E
3039 HC  Rotterdam / Nederland
K.v.K. Rotterdam 59729023